fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden Xpert4growth Bvba.

1. Orders. Orders rechtstreeks aan de verkoper of door bemiddeling van zijn agent worden pas definitief aanvaard na schriftelijk akkoord door de verkoper. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, noch kunnen er geldige wijzigingen aan onze offertes gebeuren, tenzij zij expliciet door de verkoper worden goedgekeurd.

2. Leveringstermijn. Behoudens duidelijke wijziging, in de order geldig gestipuleerd en in de verkoopsvoorwaarden aanvaard, zijn de door de verkoper opgegeven leveringstermijnen van indicatieve aard en niet dwingend bindend op de vooropgestelde leveringsdatum. Er zal geen enkele schadevergoeding wegens te late levering kunnen opgeëist worden. Indien de handelsoverdracht uit opeenvolgende leveringen bestaat, zal een late levering geen invloed hebben op de volgende leveringen.

3. Aanvaarding. De verkoper garandeert de kwaliteit, de kwantiteit en het gewicht van zijn goederen af fabriek of warenhuis of van zijn diensten. Het ontbreken van voorbehoud of klacht bij de aanvaarding van de goederen of de diensten door de koper of zijn gevolmachtigde sluit iedere verdere klacht wegens fouten of gebreken uit. Klachten wegens klaarblijkelijke gebreken zijn niet ontvankelijk tenzij zij onmiddellijk aan de verkoper werden gemeld en schriftelijk worden bevestigd binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of diensten. Bovendien zal de koper alle mogelijke stappen ondernemen om een tegensprekelijke inspectie van de goederen mogelijk te maken. Indien de koper een bijzondere aanvaarding wenst, dan kan dit uitsluitend in het bedrijf van de verkoper. Indien de koper de goederen bij ontvangst niet aan de noodzakelijke kwaliteitscontroles onderwerpt, of indien hij ze in gebruik neemt of verder verkoopt, zal de verkoper niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade door het gebruik van het goed opgelopen. Indien een levering niet conform wordt bevonden door de verkoper, is hij alleen verplicht de geleverde goederen of diensten te vervangen of terug te betalen, en zal hij niet verplicht kunnen worden enige schadevergoeding of interesten te betalen.

4. Gebruik. Tenzij duidelijk anders werd gestipuleerd in het erkende ontvangstbewijs van de order, worden de goederen niet gegarandeerd voor een ander gebruik dan wordt aanbevolen.

5. Voorzorgsmaatregelen. De koper moet op dwingende wijze de wetten, reglementen en voorschriften naleven die van toepassing zijn op producten waarvan sommige eigenschappen bijzondere voorzorgen vereisen voor gebruik en opslag (temperatuur, vuur, ontploffingsgevaar enz... Hij moet over de nodige vergunningen beschikken en in orde zijn met de verschillende wetten en reglementen.

6. Transportschade. In geval van transportschade of gebrekkige levering dient de koper alle noodzakelijke stappen te ondernemen tegen de transportfirma of diens verzekering, teneinde de rechten van de partijen te vrijwaren, namelijk door tijdig klacht neer te leggen of voorbehoud aan te tekenen, overeenkomstig de reglementen die op dat soort transport van toepassing zijn.

7. Gevallen van heirkracht. In geval van "heirkracht" en in het algemeen in alle omstandigheden die de productie of het vervoer van de goederen verhinderen, belemmeren of vertragen, of de uitvoering van onze verplichtingen onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, naar gelang van het geval, de uitvoering van zijn verplichting te verminderen, te annuleren of op te schorten. Worden als zodanig beschouwd: ziekten, ongevallen, oorlogen, mobilisatie, staking, bezetting, pannes in fabriek of machines, vuur, vorst, pannes bij verkeer en transportmiddelen, moeilijkheden bij levering van grondstoffen of energiebeperkingen of andere beperkingen door de overheid opgelegd.

8. Insolvabiliteit. Ingeval van verminderde solvabiliteit van de koper of bij een wijziging in zijn juridisch of financieel statuut, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestaande contracten te annuleren of garanties te eisen.

9. Niet-betaling. Ingeval van niet-betaling van bedragen op de vervaldag is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een interest van 2% per jaar boven de discontovoet van het facturerend land verschuldigd, zonder dat dit procent lager mag zijn dan het wettelijke procent in het betrokken land. Ingeval de koper het gehele bedrag of een gedeelte op vervaldatum niet betaalt, zal het verschuldigde bedrag bovendien vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het nog verschuldigde bedrag, en dit met een minimum van 50 euros. Niet-betaling op vervaldag door de koper geeft de verkoper het recht, onmiddellijk alle sommen op te eisen die door de koper aan hem nog verschuldigd zijn. Iedere niet-betaling geeft de verkoper bovendien het recht, alle nog lopende contracten voor hangende leveringen te beëindigen door eenvoudige brief, telefax, zonder dat de koper hierdoor enig recht op schadevergoeding of interest verkrijgt.

10. Eigendom. De producten blijven eigendom van de verkoper tot de volle betaling van de prijs door de koper.

11. Rechtsgrondslag. De "Algemene Wet op de Internationale Goederenverkoop", bijvoegsel bij de Conventie van Den Haag van 1 juli 1964 is van toepassing op al onze verkopen, tenzij hiervan door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden of door bijzondere verkoopsvoorwaarden wordt afgeweken. Binnen dezelfde restricties worden de handelsovereenkomsten geïnterpreteerd in overeenstemming met de "Internationale Reglementen voor de Interpretatie van Handelsovereenkomsten", zoals vastgelegd in de laatste uitgave van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel. De verkoper behoudt zich het recht voor, eventuele geschillen die zouden voortvloeien uit de verkoop van deze goederen voor te leggen aan de Rechtbanken van Hasselt. Voor alle rechtsvorderingen tegen de verkoper zullen uitsluitend deze Rechtbanken bevoegd zijn. N.B. Deze Nederlandse tekst van onderhavige verkoopsvoorwaarden is bij eventuele rechtsgeschillen de enig mogelijke referentietekst.